Podklady

K vyhotovení znaleckého posudku jsou potřebné podklady, kterými musí být dokladována správnost výchozích údajů. Jde především o podklady identifikující nemovitosti, jejich rozsah, parametry a vlastnické vztahy. Pokud některý z podkladů není k dispozici, je možné individuální řešení takového problému. Předání podkladů může být provedeno při místním šetření. Podklady můžete také zaslat klasickou či elektronickou poštou.

Podklady u znaleckého posudku o ceně nemovitostí

 • výpis z listu vlastnictví z katastrální evidence nemovitostí
 • snímek z pozemkové mapy z katastrální evidence nemovitostí
 • smlouva o nabytí vlastnictví k oceňované nemovitosti
 • kolaudační rozhodnutí, případně stavební povolení
 • projektová dokumentace stavby
 • doposud vyhotovené znalecké posudky
 • informace o případných pronájmech nemovitosti a nájemní smlouvy
 • informace o stáří stavby, nástavbách, přístavbách a rekonstrukcích
 • informace o připojení nemovitosti na inženýrské sítě
 • při ocenění lesního pozemku, údaje z lesního hospodářského plánu
 • smlouvy o případných věcných břemenech, váznoucích na oceňovaných nemovitých věcech

Podklady u znaleckého posudku z oboru stavebnictví

 • identifikační podklady uvedené výše
 • pokud jde o vadu díla, smlouvu s dodavatelem díla
 • pokud jde o vadu dodávky stavebních prací, stavební deník
 • pokud jde o vadu dodávky stavebních prací, doklady o použitých materiálech
 • pokud jde o vadu dodávky stavebních prací, existující záznamovou dokumentaci z provádění díla
 • další podklady podle individuální dohody, v závislosti na druhu zkoumané problematiky

Místní šetření

K vyhotovení znaleckého posudku je vždy nutné osobní místní šetření znalce. Termín místního šetření je dohodnut podle časových možností objednatele znaleckého posudku a znalce. U nemovitostí, do kterých je potřebné zajistit přístup, je nutná přítomnost objednatele, nebo jeho odpovědného zástupce, který přístup zajistí. Dopravu na místní šetření si znalec zajišťuje sám. Doba místního šetření závisí na rozsahu a složitosti zkoumaných věcí a na úplnosti podkladů. Pokud to posouzení vyžaduje, jsou při místním šetření prováděna nutná měření či sondy.